ประชาสัมพันธ์สภา

[2013-07-08]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖