ประชาสัมพันธ์สภา

[2013-12-19]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖