ประชาสัมพันธ์สภา

[2014-08-1]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพุธที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๕.๐๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
...................................................
 
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านประกาศเปิดสมัยประชุม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่   ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่   ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                      สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
 
                    ระเบียบวาระที่  ๓      ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
                                                     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอ”
 
                   ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)