ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-01-14]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๔.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
………………………….………..…..
                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม      อ่านประกาศเรียกประชุม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่  ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
                                                  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
                   ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  คนที่ ๒  แทนตำแหน่งที่ว่าง     
 
                    ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)