ประชาสัมพันธ์สภา

[2015-02-04]เชิญประชุมสภาส มัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑  จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม      อ่านประกาศเรียกประชุม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
 
                   ระเบียบวาระที่  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
                   ระเบียบวาระที่  ๒      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
                                                  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
                                                  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
                   ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
                    ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   คนที่ ๒  แทนตำแหน่งที่ว่าง     
 
                    ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
 
                     ระเบียบวาระที่  ๖      เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
 
                    ระเบียบวาระที่  ๗      เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)