ประชาสัมพันธ์สภา

[2016-09-09]เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๒/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙