ประชาสัมพันธ์สภา

กกต.ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี .