กิจกรรม
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
        โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ละอำเภอ, สมาชิกสภา อบจ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม
          อบจ.นครปฐม เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความจำเป็นแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู เพื่อนำพาให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สอบถาม