กิจกรรม
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้จัดโครงการดังกล่าว
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้จัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้มีการพัฒนาศักยภาพ สามารถต่อยอดและสืบสานความรู้ภูมิปัญญาให้แก่ชุมชนต่อไป
สอบถาม