กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพระกระแสทรงขอบใจ เนื่องด้วย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายค่าใช้จ่ายค่าภัตตาหารสำหรับถวายแด่พระสงฆ์ ในโครงการบวชเรียนพระธรรมฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน