กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยครั้งนี้ ได้มีการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สจ.ชัชวาล บุญอำไพ เป็นประธานสภาฯ สจ. จักรกฤษณ์ สงประชา เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ สจ.ธเนศ โชครัศมีศิริ เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2
สอบถาม