กิจกรรม
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ของ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม