กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม