กิจกรรม
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้มอบหมายให้ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม

อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความสามัคคีกัน

สอบถาม