กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่บริเวณตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน และตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน ร่วมกับ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, เจ้าหน้าที่ รพ.นครปฐม, รพ.กำแพงแสน, รพ.บางเลน, อบต.ดอนข่อย, อบต.ไผ่หูช้าง และผู้นำชุมชนในพื้นที่

เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เปราะบางตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และได้ให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่ประเมินเพื่อจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และแนวทางในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย

สอบถาม