กิจกรรม
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม

โดย อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงานในชุมชนให้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพีย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าในตนเองสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

สอบถาม