กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม ในการนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 8 ราย
สอบถาม