กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งได้มาเป็นเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ยืมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น”
ซึ่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว ในการให้บริการด้านผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น การซ่อมบำรุง การยืม-คืน หมุนเวียนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกลาง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาล
อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มีความยินดีได้มาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชมรม องค์กร หรือสมาคมคนพิการต่างๆ ในจังหวัด หรือกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย ซึ่งได้ให้การดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน
สอบถาม