กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบหมายให้ นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. และ นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม
สอบถาม