กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม บริจาคเงินจำนวน 204,000 บาท เพื่อเป็นทุนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา