กิจกรรม

[2010-01-20]โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพดอนตูม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพดอนตูมและโซนคุณภาพบ้านหลวงวิทยาจำนวน ๒๗ โรงเรียน ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๓๗๙,๔๕๐ บาท