กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 5,971,200 บาท วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม