กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.

พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ในที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม