กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประกอบอาหารกลางวันร่วมกับข้าราชการ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรและพนักงาน อบจ.นฐ ในราคาถูก ( เพียงจานละ 10 บาท )