อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

จังหวัดนครปฐม มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์และกำลังคนในการจัดงานพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556