กิจกรรม

[2010-03-10]โครงการพัฒนาครูและบุคลวกรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงจัด
โครงการพัฒนาครูและบุคลวกรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวหลวง จำนวน ๒๑ โรงเรียน จำนวน ๑๐๖ คนเข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคเหนือ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๒๖๓,๖๐๐ บาท