อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม