กิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมมอบชุดคัดกรองโรคให้กับ อสม.อำเภอดอนตูม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) ตามโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค จำนวน 149 คน พร้อมมอบชุดคัดกรองโรคให้กับ อสม.อำเภอดอนตูม