กิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมมอบชุดคัดกรองโรคให้กับ อสม.อำเภอดอนตูม