กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม