กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม