กิจกรรม

ปฐมร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  งานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 
ณ องค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม