กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562  ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม