กิจกรรม

อบจ.นครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (L TAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบจ.นครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(L TAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม