กิจกรรม

[2012-1-29] นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา อบจ. พร้อมข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญ ฯ