กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม