กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563  ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม