กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 (COVID – 19) โดยมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 2019 (COVID – 19) โดยมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มอบแอลกอฮอล์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน 10,100 ชิ้น