กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน 5,778,000 บาท