กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน 2,000,000 บาท