กิจกรรม

21.07.2020 อบจ.นครปฐมดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนน LED

             อบจ.นครปฐมดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 ณ สายทางและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของประชาชนในการสัญจรไปมา