กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพสต.ลานตากฟ้า ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย และชนิดหมอกควัน ภายในชุมชนบริเวณตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เพื่อใ