กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ อบจ.นครปฐม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการของ อบจ.นครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม