กิจกรรม

วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.นครปฐม

วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.นครปฐม  ได้แก่ ป้ายไวนิล แผ่บพับ คู่มือประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แก่ อปท.ทุกแห่ง ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภายในจังหวัดนครปฐม