กิจกรรม

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนนครปฐมไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนนครปฐมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดย อบจ.นครปฐม ได้รับโล่และเกียรติบัตร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563