กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 อบจ.นครปฐมร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ. จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ม.4 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 2,595 ม.
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม. 4,6 ต.กระตีบ เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน ขนาด กว้าง 6 - 8 ม. ยาว 9,910 ม.
          พร้อมกันนี้ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นคปฐม ได้ร่วมพูดคุย รับทราบรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เและนำมาพิจารณาดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และให้พื้นที่ในจังหวัดนครปฐมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง