กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอดอนตูม ณ เทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอดอนตูม ณ เทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2561 - 2565)