กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด Local Quarantine ในระดับพื้นที่อำเภอบางเลน ระยะที่ 2 ให้แก่อำเภอบางเลน (ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน) เป็นเงินจำนวน 2,306,993 บาท