กิจกรรม
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม