กิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้เชิญนายอำเภอในเขตจังหวัดนครปฐมร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือ ซักถาม ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้เชิญนายอำเภอในเขตจังหวัดนครปฐมร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือ ซักถาม ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
สอบถาม