อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม